Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Zeist: kort en krachtig

Hier leest u de korte samenvatting van ons programma uit de verkiezingskrant.

Samen

Welzijn, Volksgezondheid en Sport

Sporten en bewegen is gezond. D66 wil onze woonomgeving daarom bewegingsvriendelijker inrichten. De gemeente kijkt naar wat mensen nog wel kunnen, en bewaakt bij de komende decentralisaties de belangen van inwoners richting zorgverleners en instellingen.

Onderwijs en Cultuur

Leerlingen en ouders staan bij goed onderwijs centraal. Basisscholen wil D66 dichtbij en overzichtelijk. Goede voorschoolse educatie geeft iedereen gelijke kansen. Van subsidies voor cultuur verwachten wij iets terug voor de samenleving; het zijn maatschappelijke investeringen.

Sociale Zaken en werkgelegenheid

D66 streeft naar een maatschappij waarin iedereen actief deelneemt. Indien nodig biedt de gemeente hulp, maar mag dan een tegenprestatie vragen. De gemeente maakt werkgevers medeverantwoordelijk voor plaatsing werkzoekenden, bijvoorbeeld via contracten met leveranciers.

Bestuur en Burgerparticipatie

Voor D66 zijn de inwoners de eigenaren van Zeist. De gemeente is dienend en schept mogelijkheden. Wij willen dat de gemeente participeert in burgerinitiatieven: overheidsparticipatie dus. De gemeente handelt eerlijk en transparant, en daarmee controleerbaar.

Duurzaam

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

D66 bewaakt de huidige bebouwingsgrenzen strikt. Nu nieuwbouw energieneutraal kan, moet dat ook. De gemeente gaat duurzaam verbouwen stimuleren. Met flexible bestemmingsplannen kunnen leegstaande kantoor- en bedrijfspanden een woonfunctie krijgen.

Natuur en Milieu

D66 bewaakt de kwaliteit van het groen. Natuur is toegankelijk, zodat iedereen profiteert van investeringen. Bouwvergunningen voor duurzame aanpassingen en projecten zijn goedkoper. Op alle geschikte daken van gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen.

Verkeer en Vervoer

Verkeersbeleid moet meer in samenspraak met bewoners. Duurzaam vervoer, zoals fietsers en wandelaars maar ook elektrisch verkeer, krijgen prioriteit en betere voorzieningen. D66 wil lagere tarieven voor parkeren en vergunningen van schone en duurzame voertuigen.

Beheer buitenruimte en afvalinzameling

Initiatieven van inwoners om stukken buitenruimte zelf te beheren ondersteunt de gemeente, inclusief de mogelijke overdracht van geld. D66 zet het ingeslagen beleid om afvalstromen bij de bron te scheiden versterkt door.

Recreatie en Toerisme

Zeist is aantrekkelijk door groen en cultuurhistorie. D66 wil een duurzaam imago voor Zeist. Daarbij passen recreatiemogelijkheden in de directe omgeving, en bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het Slot moet meer toegankelijk worden voor inwoners.

Eerlijk

Economie en Financiën

D66 houdt de gemeentelijke financiën op orde zonder belastingen te verhogen. Verlagen is onverantwoord. Dienstverlening van de gemeente aan ZZP’ers en kleine ondernemers heeft prioriteit. Samenwerking in de regio maakt de economie van Zeist sterk.

Publiekszaken en Wijkgericht werken

D66 wil dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers voortdurend de eigen dienstverlening verbetert. Gemaakte keuzes legt de gemeente eerlijk, duidelijk en begrijpelijk uit. Wijkgericht werken wordt verder uitgebouwd, met meer ruimte voor bewonersinitiatieven.

Veiligheid en openbare orde

Voor veiligheid zorgen we samen. De gemeente handhaaft, en toetst regels en vergunningen voortdurend op nut en noodzaak. Cameratoezicht wil D66 alleen onder strenge voorwaarden. Terugdringen van woninginbraken en uitgaansoverlast blijft een speerpunt

 

Meer over D66 Zeist vindt u in onze 66 redenen en natuurlijk in ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 17 maart 2014