Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

Motie D66 over maatschappelijke effecten van bezuinigingen aangenomen in raad

Tijdens de behandeling van de begroting op 10 november jl. diende Hafid Boutahar namens de fractie van D66 Zeist een motie in om alert te blijven op de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. De motie werd door alle partijen ondertekend.

De tekst van de motie luidt:

Motie monitoring maatschappelijke effecten beleidsombuigingen

De gemeenteraad van de gemeente Zeist,
In vergadering bijeen op 10 november 2020, beraadslagende over het raadsvoorstel Begroting 2021 (20RV053)
Constaterende dat:
• Bij de begroting 2021 beleidsaanpassingen worden voorgesteld, oplopende tot € 3,6 mln in 2024;
• In fase 2 nogmaals voor miljoenen aan beleidsombuigingen moeten worden doorgevoerd.

Overwegende dat:
• Er op veel gebieden beleidsombuiging worden voorgesteld in fase 1, van klein tot groot;
• De financiële effecten van deze beleidsombuigingen wel duidelijk zijn, maar de maatschappelijke effecten niet;
• Het belangrijk is dat de maatschappelijke kosten en baten van deze beleidsombuigingen in beeld worden gebracht.
Verzoekt het college:
De maatschappelijke kosten en baten van de beleidsombuigingen in fase 1 en fase 2 goed te monitoren en hierover minimaal jaarlijks, bij de jaarrekening, te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hafid Boutahar
D66