Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 november 2019

Bijdrage D66 aan begrotingsdebat Zeist

Op 29 oktober jl. besprak de gemeenteraad in Zeist de begroting voor 2020. Fractievoorzitter Hafid Boutahar sprak de volgende bijdrage van D66 uit:

Voorzitter
De inwoners van Zeist moeten op ons als Raad en College kunnen vertrouwen dat we zorgen voor een sluitende boekhouding. Met andere woorden; een reëel sluitende begroting, niet alleen voor één jaar maar met perspectief, die voor onze inwoners begrijpelijk is. Daar stonden en staan wij als D66 voor.
Ik heb de begroting aandachtig doorgelezen en mij afgevraagd wat het college wil laten zien met deze begroting? Bij de voorjaarsnota van dit jaar werd duidelijk dat het financieel perspectief er niet goed uitziet: ik lees deze zorg niet voldoende terug in deze begroting! Hoe sluitend is deze begroting als de reserves vanuit het SD niet worden aangewend voor deze begroting?
D66 is blij met de toezegging dat de ambities van o.a. de Maaltijd van Zeist worden gerealiseerd maar we verbazen ons over de toelichting van het college dat de dekking in andere vormen zal worden gezocht. Welke dekking is dat dan? Welke potjes worden daarvoor aangesproken, wat gebeurt er dan niet en welke keuzes maakt het college daarmee, die voor ons onzichtbaar zijn? Voorzitter, de begroting telt tegen de 200 bladzijden tekst, maar ik kan er niets over terug vinden en ben daarom benieuwd naar de reactie van het college op de vraag welke doelen niet gerealiseerd gaan worden door dit schuiven in de budgetten? Graag een reactie.

Duurzaamheid
Bij de presentatie van het energieplan waren wij enthousiast over het voorstel van het college. Toen werd er beloofd dat er bij de begroting een werkbudget voor duurzaamheid zou worden gepresenteerd. Hier hadden wij toch wat meer van verwacht!
Voorzitter, het thema duurzaamheid is zo belangrijk dat het wat ons betreft noodzakelijk is om in de volle breedte in deze begroting zichtbaar te maken wat er in duurzaamheid geïnvesteerd wordt. Op deze manier blijft voor iedereen inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn en wat bereikt is, en wordt versnippering tegengegaan. Ook hier graag een reactie.

Mobiliteit
D66 is blij dat het college heeft toegezegd proactief alle knelpunten voor de fietsers in onze gemeente te gaan aanpakken. We hebben de wethouder daarvoor ook symbolische set groene bandenlichters gegeven. Ook mooi om te zien dat in de geschreven ambities van dit college de fiets ruim baan krijgt en er aandacht is voor de fietsveiligheid. Over de woorden en de ambities een compliment.
Maar we zijn heel teleurgesteld over hoe de uitgesproken ambitie is door vertaald naar deze begroting. Het college praat er mooi over, maar de daad blijft achter. Want met een investering van 30K gaan we de ambities natuurlijk nooit halen, zullen de onveilige fietsplekken niet binnen redelijke termijn opgelost worden, en dat terwijl iedereen de noodzaak ervan inziet en de urgentie hoog is. Wat ons betreft is het nu tijd voor actie en graag een reactie van het college over de vraag of zij bereid is extra middelen hiervoor in te zetten!

Kansen geldigheid voor iedereen
Het financieel perspectief van onze gemeente baart D66 veel zorgen. De tekorten zullen de komende jaren blijven toenemen en het gevolg hiervan kan zijn dat er in de toekomst alsnog keuzes, en waarschijnlijk vervelende keuzes gemaakt moeten worden in onze gemeente. Zo zien we een toename van het gebruik van faciliteiten binnen het bestaanszekerheid beleid. Hier zijn we als D66 blij mee, omdat dit betekent dat mensen steeds beter hun weg kunnen vinden naar deze faciliteiten.
Een toename van gebruik betekent ook logischerwijs dat er meer middelen nodig zullen zijn om te
kunnen voldoen aan deze vraag. In de begroting wordt hier de komende jaren niks voor
gereserveerd. Wij zijn van mening dat iedereen in Zeist gelijke kansen verdiend en zijn benieuwd of
het college deze faciliteiten kan blijven garanderen de aankomende jaren ondanks het feit dat er
geen extra middelen hiervoor gereserveerd zijn.

Voorzitter tot slot,
De begroting klopt technisch, maar het is geen eerlijk verhaal richting onze inwoners. Het college
schuift de pijn door naar een volgende periode. Onze inwoners hebben recht om te weten hoe het
echt zit. We gaan binnenkort als raad, college en ambtelijke organisatie samen op pad voor de
tweede maaltijd van Zeist om met de samenleving te spreken over de toekomst van Zeist. Wij
steunen dat, maar het kan toch niet zo zijn dat we ondertussen een groot financieel probleem voor
de komende jaren voor onze inwoners een beetje maskeren met begrotingstechnische kunstgrepen.
Zeist heeft een traditie om inwoners te betrekken, waarom betrekken we de inwoners nu ook niet bij dit grote vraagstuk? In het verleden heeft de bezuinigingsdialoog ons goed geholpen, en waarom
zoeken we nu ook niet naar een passende vorm om de wijsheid van de samenleving te benutten?
Wij staan er als D66 voor om onze inwoners altijd het eerlijke verhaal te vertellen, en ook nu zullen
wij alles op alles zetten om zo te voorkomen dat er verkeerde keuzes worden gemaakt.