Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juni 2019

D66 draagt belangrijke keuzes aan voor de begroting 2020

Op 25 juni is het debat over de kadernota. In dit debat gaat het om de keuzes voor wat we in 2020 gaan doen, en hoe daarvoor in de begroting 2020 (die vastgesteld wordt in november) geld voor wordt gereserveerd. Hier is de bijdrage van D66 in dit debat.

 

Voorzitter,

“Om met wijsheid te kunnen handelen is het een vereiste dat men de tijd neemt voor reflectie”, is een van de wijze levenslessen van Benedictus van Nursia.

Reflectie is een vorm van leren. Door te reflecteren ben je in staat om je eigen handelen, besluiten en zienswijzen te beoordelen of deze de juiste zijn geweest of misschien toch niet, om zo dezelfde fouten niet nog een keer te maken in de toekomst.

We hebben dit college nu een jaar aan het werk gezien, en we kunnen vaststellen dat reflecteren niet de grootste competentie van dit college is. De jaarrekening bijvoorbeeld, een stuk bij uitstek om bij stil te staan en van te leren bevat geen enkele opinie van het college.

Daarnaast worden we met regelmaat geconfronteerd met zaken waarbij we als raad niet goed en tijdig zijn meegenomen. Denk aan:

  • De processen rondom RDWI
  • Het Drieluik wat nu met stoom en kokend water besloten moet worden
  • De tekorten op de plannen in Austerlitz waar we de ernst van moeten horen via een motie van een fractie in plaats van via een raadsvoorstel

Er lijkt niets te worden geleerd.

Wij vragen ons dan ook af of dit college in staat is om het eigen handelen te onderzoeken, van fouten te leren en tijdig bij te sturen en de raad daarbij ook goed mee te nemen en in positie te brengen.

Nog geen jaar geleden zag het financieel perspectief er rooskleurig uit voor onze gemeente, nu een jaar later is het financieel meerjarenperspectief drastisch veranderd.

 

Omdat de kadernota jammer genoeg geen keuzes bevat, wil D66 het college een handje helpen om wel de juiste keuze te maken, door aandacht te vragen voor de volgende keuzes.

 

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Het college zal D66 altijd aan haar zijde vinden als het gaat om zorgvuldig financieel beleid, dat hebben we twee collegeperioden laten zien.  Wij ondersteunen de nieuwe uitgangspunten m.b.t. ‘Financieel Fit’. Maar als het onverhoopt noodzakelijk zou blijken te zijn om de lasten voor inwoners te verhogen (en daar zijn we nog zeker niet van overtuigd), zijn wij van mening dat dan wel de sterkste schouders als eerste die lastenverhoging moeten dragen en inwoners die in de vorige periode van lastenverlaging niet hebben geprofiteerd ontzien worden.  Afhankelijk van de reactie van het college overwegen wij om een motie hierover in te dienen.

 

Samen uit, Samen thuis

Met de financiële tekorten in het vooruitzicht, stelt het college nieuwe kaders voor om de begroting sluitend te maken. In de financiële relatie met de overheid geldt “samen trap op en trap af. Een van de effecten daarvan is een afname van de opbrengst uit het Gemeentefonds voor de gemeente Zeist. Met alle toezeggingen die wij hebben gedaan aan de samenleving voor betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid moet ook hier qua proces gelden: Samen uit, samen thuis”. Misschien nog niet direct een bezuinigingsdialoog, maar wel serieus de samenleving meenemen bij het oplossen van de problematiek. Wij horen graag van het College hoe zij de samenleving daarbij wil betrekken.

 

Mobiliteit

Tijdens de ronde tafel heeft de wethouder aangegeven dat er veel gebeurt op fietsgebied: er komt een mobiliteitsvisie, vele knelpunten worden aangepakt etc. en we hebben vertrouwen in deze wethouder dat hij zich committeert aan de ambities. Maar er is zo weinig concreet zichtbaar, en op deze manier krijg we de samenleving nooit echt mee. We willen daarom het college oproepen om inwoners van dag tot dag te laten zien wat er gedaan wordt, wanneer iets is bereikt etc. Waarom is er nog geen App voor inwoners waarin de aanpak kan worden gevolgd.  Waarom staat dit niet prominent op de gemeentelijke website? Waar blijven de ‘bouwborden’ langs de weg waaraan we kunnen zien wat er gebeurt?

 

Sociaal domein

Wij hebben ons er altijd hard voor gemaakt dat inwoners in Zeist de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben, linksom of rechtsom! Daar stonden we voor en blijven we voor staan. Natuurlijk realiseren we ons dat er altijd een sluitend financieel plaatje moet zijn, maar laten we deze belofte aan de samenleving voorop blijven zetten en tot inzet maken van onze komende acties, en blijven uitstralen naar de samenleving. We horen graag of het college dit omarmt.

 

Duurzaamheid

Voorzitter, ten aanzien van de plannen voor duurzaamheid zitten we een beetje in een spagaat. Aan de ene kant hadden we de hoop dat het College inmiddels stukken verder zou zijn en de ambitie van 2030 nog altijd recht overeind zou staan. Aan de andere kant zien we de waarde van het proces dat gevoerd is. Mede dankzij Samen Duurzaam Zeist, Stichting Energie Zeist en anderen is er wel een beweging op gang gekomen, en zien we ook dat wethouder Catsburg zich persoonlijk committeert aan de plannen zoals in de routekaart zijn vastgelegd. We zullen de wethouder steunen bij zijn aanpak maar er moet echt als het gaat om actie een tandje bij gezet worden.

 

Voorzitter, als een na laatste onderwerp wil ik kort bij de Maaltijd van Zeist stil staan. We hebben het raadsvoorstel met de evaluatie ontvangen. D66 is blij dat het college ervoor kiest om door te gaan, dat willen wij ook. Met de Maaltijd van Zeist zetten we een stap op weg naar een nieuwe manier van omgaan tussen gemeente en inwoners. Een nieuwe manier om samen te komen tot beleid, waarin vanaf het vroegste stadium inwoners betrokken worden. Tot zover dus alle steun van D66, ook voor de keuze om een volgende keer het onderwerp wel meer te focussen.

Maar we constateren ook dat het betrekken van inwoners in de praktijk van alledag vaak nog moeizaam is en tot veel frustratie leidt. Het raadsvoorstel spreekt wel van de noodzakelijke cultuurverandering die in de gemeente nodig is, maar dat horen we al lang en was onderdeel van alle vorige veranderprogramma’s. Hoe gaat het College daar nu echt in de komende periode werk van maken en wat zijn de ambities?

 

Tot slot voorzitter,

Zoals gezegd ‘om met wijsheid te kunnen handelen is het een vereiste dat je de tijd neemt voor reflectie. We wensen het college toe die wijsheid te vinden en zijn benieuwd naar de reactie op onze ideeën.