Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

Mooie resultaten op het gebied van duurzaamheid

Op dinsdagavond 13 november is in de gemeenteraad de begroting 2019 behandeld. Het was een lange zit met ruim 13 moties die behandeld moesten worden. Dit omdat de begroting van dit nieuwe college nog weinig nieuwe plannen bevatte. Als D66 fractie ingezet op voor ons belangrijke speerpunten:duurzaamheid, mobiliteit en inclusieve samenleving. En daar hebben we goede resultaten mee geboekt.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de wethouder Duurzaamheid toegezegd te willen onderzoeken welke stappen de gemeente nog kan zetten als het gaat om duurzaam en ecologisch verantwoord inkopen en aanbesteden. En, zolang we nog niet CO2 neutraal zijn, hoe zij haar CO2 footprint dan kan compenseren. Deze motie “het goede voorbeeld geven”van ons raadslid Sietske Bunge werd unaniem door de raad aangenomen. Werk aan de winkel voor wethouder Catsburg dus.

Ons raadslid Freerk Andre de la Porte heeft zich namens ons hard gemaakt om in de begroting een apart programma “klimaatneutrale gemeente 2030” op te nemen. Hierdoor weten we beter waar we staan als gemeente Zeist, of we de ambities gaan halen en wat op het vlak van energie en energietransitie nog moet gebeuren. Samenhangend met deze motie hebben we ook met een andere motie aangedrongen om resultaten en ambities op het gebied van duurzaamheid in de volle breedte duidelijk zichtbaar voor iedereen op te nemen in de begroting. Beide moties zijn dankzij D66 aangenomen.

Inclusieve samenleving

De inclusieve samenleving en gelijke kansen is voor ons als D66 een belangrijk speerpunt. Het is gelukt om een D66 motie aangenomen te krijgen die het mogelijk maakt om vanuit de participatiewet parttime ondernemen mogelijk te maken, en daar actief aandacht aan te geven.

Fietsknelpunten oplossen

Samen met het CDA hebben wij een motie ingediend om zo snel als het kan verkeersonveilige situaties in Zeist voor fietsers te inventariseren en aan te pakken. We hebben deze motie, die ook is aangenomen in de raad, aangegrepen om onze nieuwe website www.fietseninzeist.nl bekend te maken.

De website is 13 november live gegaan. Iedereen in Zeist kan helpen de knelpunten op de kaart te zetten. Door deze met prioriteit op te gaan lossen, willen we van de fiets het meest aantrekkelijke vervoersmiddel voor verkeer binnen Zeist en haar omliggende kernen maken.

Waar D66 voor heeft gestemd

E waren veel moties om te bespreken (3 in totaal). Enkele voorbeelden van moties waar D66 voor heeft gestemd zijn:

  • Een onderzoek naar de mogelijkheden om ook in de avonden en weekenden openbaar vervoer van en naar Austerlitz te hebben
  • Een inventarisatie van bedrijven die ruimtelijk en/of van uit het milieu bezien, een knelpunt vormen in de woonomgeving, gekoppeld aan een plan van aanpak voor de verplaatsing
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud van voldoende vakmensen in de bouw, een project vergelijkbaar met wat in de zorg bereikt is met het project SKOUT
  • Een garantie afgeven dat ook in de komende jaren het niveau van onze schuldhulpverlening op peil te houden en actief te blijven inzetten op preventie
  • Prioriteit geven aan het vroeg signaleren van taalachterstand en programma’s organiseren die zich richten op voorschoolse opvang en volwasseneneducatie
  • Het inrichten van een aanspreekpunt voor het Centrum Jeugd en Gezin op iedere school in Zeist

Het oprichten van een speciaal fonds voor het MKB-ers die door externe omstandigheden In moeilijkheden zijn gekomen bijvoorbeeld door jarenlang onderhoud aan het winkelcentrum waar zij zitten, heeft het jammer genoeg niet gehaald.

Afschaffing hondenbelasting

Veel aandacht ging uit naar een amendement over de hondenbelasting. Seijst.nu en de VVD stelden voor om deze in zijn geheel af te schaffen. Het gaat hier om een bedrag van jaarlijks structureel bijna €400.000. D66 heeft zich verbaasd over de timing van dit voorstel. We zijn niet tegen afschaffing van de hondenbelasting, maar inhoudelijk vinden we dat dit een doelbelasting, de opbrengsten moeten de kosten ervan dekken.In de praktijk echter stopt de gemeente de opbrengsten in de algemene middelen pot. We hebben immers veel voorstellen ontvangen tijdens “De Maaltijd”. De afspraak was dat alle voorstellen in de gemeenteraad te bespreken en af te wegen welke we financieel ondersteunen.Nu besluiten over de afschaffing van de hondenbelasting vinden wij voor de muziek uitlopen. Maar de meerderheid van de raad heeft anders besloten.

Meer actuele berichten