Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 juni 2018

Zorgen over de houdbaarheid van de goede financiële situatie

In de gemeenteraad is gesproken over de jaarrekening 2016 en de kadernota voor de begroting 2017. Dit zijn de bijdragen van Hafid Boutahar die hij heeft uitgesproken:

 

Debat over de jaarrekening

Voorzitter,

Het gaat goed met onze gemeente. Het financieel jaar 2017 is met een positief resultaat van bijna 2,1 miljoen afgesloten. En de cijfers zien er goed uit. D66 is blij dat er de afgelopen jaren financieel degelijk beleid is gevoerd en daar plukken we nu de vruchten van. Ik weet dat het elk jaar hard werken is om deze jaarrekening mogelijk te maken en wil daarom de medewerkers van de gemeente bedanken voor hun inzet daarbij.

Er zijn ook een aantal punten waar D66 de aandacht voor wil vragen;

  • De jaarrekening zou ons moeten laten zien wat er in het afgelopen jaar terecht is gekomen van de beleidsvoornemens en de begroting. Tijdens de rondetafel heeft D66 aangegeven dat wij de onderbouwing van verschillende zaken in de jaarrekening zeer summier vinden. (Voorbeeld; afname leegstand in het centrum komt door de investeringen in het centrum, waar is deze conclusie op gebaseerd?). Als raad hebben we een controlerende taak en dit soort verdiepende gegevens zijn nodig om onze taak goed te kunnen verrichten. Daarom willen wij er de maximale aandacht voor vragen van het college en stellen voor dat het college met een voorstel komt waarin het college aangeeft hoe de jaarrekening de komende jaren wordt opgesteld, zodat de raad de benodigde verdiepende informatie wél in de jaarrekening aantreft.
  • D66 is blij om te lezen dat er een grote stijging is in het gebruik van verschillende regelingen en middelen, naar aanleiding van de verhoging van de inkomensgrenzen van het bestaanszekerheidsbeleid waar D66 initiatiefnemer en voorstander van was. Gezien er in de jaarrekening weinig tot geen onderbouwing wordt gegeven van de cijfers en achtergrond daarbij, heeft D66 nog een heel aantal essentiële vragen, bijvoorbeeld: Hoe is en wordt er gecommuniceerd richting de samenleving/doelgroepen over de verschillende regelingen? Hoe groot is de doelgroep van elk van de regelingen? En wat is het meerjarig beeld hierover (over de afgelopen jaren en de komende jaren)? Daarom ontvangen wij graag een duidelijke onderbouwing, waarin het college de uitwerking van de motie toelicht, zodat helder wordt hoe het college opvolging heeft gegeven aan deze belangrijke motie.
  • Tijdens de rondetafel hebben we aangegeven dat de aandacht voor fijnstof en A28 ontbrak in de jaarrekening. En dat terwijl er een flink debat over de luchtkwaliteit is gevoerd en veel inwoners van o.a. Huis ter Heide en Zeist-Noord (Vollenhove) zich zorgen maken over de luchtkwaliteit, er een flinke oproer was rond het houtenergiestation in de samenleving, en er een groep vanuit de Brede Milieu Visie actief is in het opstellen van een eigen meetwerk voor luchtkwaliteit. Het college geeft aan dat ze niet alle informatie kan opnemen in de jaarrekening, echter wij vinden het – gezien het maatschappelijk belang van dit onderwerp –onbegrijpelijk dat hier geen woord over wordt geschreven in de Jaarrekening. Want: “Vindt het college dit onderwerp nu minder belangrijk geworden?”

    Tot slot; de jaarrekening sluiten we met een positief resultaat af en dat is natuurlijk mooi. Echter, het realistisch begroten wordt in de nabije toekomst alleen maar belangrijker, ook met het oog op het inwonersakkoord.

Debat over de kadernota:

Voorzitter,

Het financieel perspectief van onze gemeente ziet er goed uit. Zo sluiten we boekjaar 2017 af met een fors positief resultaat en loopt het resultaat de aankomende jaren op van 1,1 mln. positief in 2018 tot 9,5 mln. positief in 2022. Echter, we zien ook een hoop risico’s gezien de koers die wordtingeslagen met betrekking tot het hoofdlijnenakkoord wat uiteindelijk moet leiden tot het inwonersakkoord. Eén van de risico’s is dat we 1,5 jaar stil blijven staan in onze gemeente: we hebben nu een beleidsarme kadernota, het inwonersakkoord is niet op tijd gereed voor de begroting van 2019. Gezien de urgentie en noodzaak van verschillende thema’s (zoals bijvoorbeeld deduurzaamheidsambities en de inclusieve samenleving, waarin iedereen mee telt en mee kan doen naar eigen kunnen) is dit wat D66 betreft onacceptabel.

Daarnaast heeft D66 eerder een dringende oproep gedaan om financiële kaders mee te geven aan het inwonersakkoord. Dit om te voorkomen dat het lijkt op een “naar hartenlust winkelen in een snoepwinkel, maar naar de financiën hoeft niet te worden gekeken: een ander betaald”. We vinden het van belang dat vóóraf financiële kaders worden meegegeven (met onderscheid naar incidenteel en structureel en over de diverse jaarschijven van de meerjarenbegroting). Dit in het kader van verwachtingsmanagement naar de inwoners die betrokken zijn en tijd en energie in het inwonersakkoord gaan steken; zij hebben er recht op te weten wat de financiële ruime is en waar zij op kunnen rekenen. Kan het college nu aangeven wat de financiële kaders voor het inwonersakkoord zijn?

Centrum

De ontwikkelingen omtrent het centrum baren ons ernstige zorgen, ook na beantwoording van de vragen tijdens de Auditcommissie zijn onze zorgen niet weg genomen. We zien dat er grote kostenoverschrijdingen zijn geweest in het verleden. Maar ook de toekomst brengt nog veel onduidelijkheid met zich mee: ondanks dat de nog uit te voeren activiteiten in kaart zijn gebracht is er alsnog een post van maar liefst € 300.000 onvoorzien opgenomen op basis van een verhoogd risico. We mogen toch aannemen dat de rest van het project gecontroleerd wordt uitgevoerd?

Uiteindelijk gaat het hier om gemeenschapsgeld en zijn het de inwoners van Zeist die last hebben van deze financiële consequenties. Want iedere euro die bijgelegd moet worden op het centrum, gaat uiteindelijk ten koste van de beschikbare financiële ruimte voor het inwonersakkoord. Ook de manier waarop de raad geïnformeerd is over alle ontwikkelingen omtrent het centrum verdiend allerminst de schoonheidsprijs.

Daarom heeft D66 een concrete vraag die wij graag beantwoord zien. Hoe wordt de raad de aankomende periode meegenomen in alle ontwikkelingen zodat de raad goed en tijdig wordt geïnformeerd en daarmee dus niet nóg eens wordt verrast?

Voorzitter, zoals gezegd het financieel perspectief van onze gemeente ziet er goed uit. De vraag is alleen hoe we het positieve perspectief ook voor de toekomst vasthouden, aangezien enige visie en de kaderstelling voor de komende begroting ontbreekt.