Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juli 2015

Inzet voor de begroting 2016

Op 7 juli is de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces. En zoals ieder jaar is het vooruitblikken naar de begroting 2016 het belangrijkste onderwerp. Dat doet de Raad aan de hand van de kadernota van het College, en alle fracties reageren daarop in de vorm van een algemene beschouwing gevolgd door debat met het College. Wij hebben als D66 de gelegenheid genomen onze speerpunten goed naar voren te brengen. Een en ander hebben we samengevat in de bijgaande ‘infographic’, met als toelichting het volgende:

02072015Plaatje.001

Duurzaam Zeist

We zijn blij met de stappen om de ambitie voor verduurzaming van 3000 woningen te realiseren. Tegelijkertijd is het nu ook nodig verdere ambities te formuleren en stappen te zetten om duurzaamheid en milieu aan elkaar te verbinden. Er moet een samenhangend beleid komen op ‘Planet. People, Profit’, en sterkere coördinatie in het College is daarvoor noodzakelijk.

Preventie op alle gebieden

Op het gebied van Onderwijs, Jeugd(zorg) en Wonen willen stevig inzetten op preventie dat wil zeggen vooral aandacht en investeringen om problemen te voorkomen en burgers ook eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven. Dat zal niet kunnen zonder innovatie, dus vernieuwende ideeën en aanpakken zijn hard nodig. Als vorm van uitwerking hiervan zetten we in op beweegvriendelijke inrichting van de wijken en het Centrum in het bijzonder.

 

Burgers voorop en aan zet

We hebben inmiddels in Zeist, dankzij D66, al heel wat resultaten bereikt op het vlak van betrekken van burgers maar dat proces mag niet stil vallen. We steunen van harte de initiatieven voortvloeiend uit “de 24 uur van de democratie”. Er zal echter ook een nieuw, volgend perspectief moeten worden geschetst, en wat D66 betreft is dat samen te vatten met “Burgerkracht is eigen kracht” en “Baas in eigen wijk”. Dit moeten peilers zijn voor de volgende fasen van een nieuwe overheid en nieuwe relaties met de inwoners. Ten aanzien van de dienstverlening van de gemeente willen we een evaluatie naar het functioneren van het vorig jaar ingestelde dienstverleningsmodel.

Financiën op orde

Ten aanzien van de financiën tenslotte zijn we blij met de aanscherping die op ons verzoek is aangebracht in de manier waarop we reserves vormen en inzetten. Daarin is nu de innovatieve bijdrage die het inzetten van reserves moet opleveren, centraal komen te staan. Zeist staat er financieel gezond voor, we hebben de risico’s in beeld en verwerkt in de lange termijn planningen, en dat willen we ook houden. We hebben als D66 een naam op te houden voor wat betreft gezond financieel beleid en daar blijven we voor staan. Als er daarbinnen ruimte is om de financiële spankracht van inwoners te vergroten staan we daar natuurlijk voor open.

De begroting voor 2016 gaan we in de herfst behandelen, dan zullend we zien op welke wijze het College onze wensen heeft opgepakt, uitgewerkt en in de begroting een financiële plek heeft gegeven.

Dit was de laatste bijdrage voor de zomer, tot ziens in september.

Namens de fractie, Dick van Ginkel