Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 mei 2015

D66 Zeist wil dat college burgers meer betrekt bij besluitvorming afvalbeleidsplan

D66 Zeist heeft afgelopen donderdag ernstige kritiek geuit op de wijze waarop er met de Zeister bevolking is gecommuniceerd over het raadsvoorstel over het nieuwe afvalbeleidsplan voor de gemeente Zeist 2015 – 2018. In aanloop van dit raadsvoorstel is er in 2013 een enquête gehouden onder de Zeister bevolking. Het aantal respondenten was laag, zo’n 250 personen. Dit aantal is zo laag dat hier geen representatieve conclusies uit kunnen worden getrokken. Inmiddels is het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gestart met het opzetten van een plan voor alle aangesloten gemeentes, met daaraan toegevoegd de gemeente Bunschoten. De RMN heeft een lijst van 22 maatregelen opgesteld die leiden tot een betere scheiding van afval. Het gescheiden afval kan als grondstof worden hergebruikt. Het doel is om in 2020 een hergebruik van 75% te realiseren. Zeist zit op zit moment op een hergebruik van 57%.

Van de 22 maatregelen zijn er een aantal die al door Zeist worden toegepast. Van de overige wordt in het nog aan te nemen raadsvoorstel voorgesteld om deze in te voeren. Over de invoering van deze maatregelen is grote verwarring ontstaan. Zo is planning niet duidelijk en ook over de kosten zijn geen verdere mededelingen gedaan. Ook is niet duidelijk naar voren gekomen dat het hele plan maatwerk biedt voor 3 type huishoudens in Zeist: huizen met grote tuin, huizen met kleine tuin en huishoudens zonder tuin (hoogbouw). Voor elke categorie wordt gekeken naar de mogelijkheden om beter gescheiden te gaan inzamelen. Om de beste oplossing te vinden wordt er per categorie een pilot gedaan die 1,5 – 2 jaar gaat lopen. Zeist neemt de pilot voor huizen met een kleine tuin voor haar rekening. De gemeente Soest bv. gaat een proef doen met een lagere inzamelfrequentie. Aan het einde van de proefperiode (2018) worden de pilots door de RMN geëvalueerd en de resultaten gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van deze resultaten kunnen de volgende besluiten worden genomen.

Dit afvalbeleidsplan raakt alle bewoners van Zeist en het is dus van groot belang dat duidelijk is wat de veranderingen zullen zijn en wanneer deze worden ingevoerd. Het nu voorliggende raadsvoorstel voorzag niet in deze duidelijkheid. Dit is helder naar voren gebracht door alle raadsfracties in het debat van 21 mei jl. De verantwoordelijk wethouder Luca heeft toegezegd met een nieuw raadsvoorstel te zullen komen en tevens te zorgen voor een duidelijke communicatie naar de Zeister bevolking. De raadbehandeling van het nieuwe voorstel wordt verwacht in oktober van dit jaar.