Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 maart 2015

D66 in de Gemeenteraad: februari 2015

Als D66 fractie in de gemeenteraad willen wij de D66-leden graag op de hoogte houden van de gebeurtenissen in de lokale politiek en hoe de D66 fractie zich in de besluitvorming heeft opgesteld. Een maandelijkse terugblik, dit maal de maand februari 2015.

Februari 2015 was, dankzij de voorjaarsvakantie, voor de politiek een korte maand, vrijwel geheel gedomineerd door ruimtelijke onderwerpen. Met andere woorden veel werk voor met name de woordvoerders Freerk Andre de la Porte en Josien van Breda. Laten we beginnen met het Centrumplan.

Centrumvisie met brede steun aangenomen.

In de raadsvergadering van 3 maart j.l. is de centrumvisie aangenomen, en wel met steun van de gehele gemeenteraad. Kijk op http://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/163726/Raad+03-03-2015 voor alle informatie over de centrumvisie. “Groen, Gezond en Gastvrij”, dat is waar Zeist voor wat betreft D66 voor staat. D66 heeft zich altijd hard gemaakt voor een centrum dat hét bruisend hart is van onze gemeente. Een centrum waar ondernemers, bewoners én winkelend publiek uit zowel Zeist als daarbuiten zich thuis voelen. Maar zo’n ingrijpend proces kan alleen als er heel intensief wordt geluisterd naar wat er in de samenleving leeft.

De fractie van D66 heeft er daarom mede voor zorg gedragen dat alle belanghebbenden intensief zijn betrokken bij de totstandkoming van de Centrumvisie. We hebben gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de centrumvisie. Op het vlak van verkeersstromen, vrachtverkeer en openbaar vervoer was dat niet gemakkelijk, maar door betrokken houding van ondernemers bewoners en bezoekers van Zeist is balans gevonden tussen de doelstellingen van de centrumvisie en mobiliteit. We moeten toegeven dat het proces daarmee lang duurt, en ook soms voor buitenstaanders wat onbegrijpelijk kan overkomen, maar met het goede bereikte resultaat hebben wij als fractie ook volmondig kunnen instemmen met de centrumvisie.

Wij hebben ons wel hard gemaakt voor terughoudendheid op één onderdeel van het totale plan, namelijk de verkeerssituatie rond Antonlaan/”De Wending”[Enecoterrein]/Busstation. Het is ons inziens nu te vroeg om al besluiten te nemen over mogelijke aanpassingen van de verkeersituatie en bijvoorbeeld het busstation tweerichtingsverkeer te maken. Daarvoor is meer informatie nodig over verkeersontwikelingen én moet er – evenals in andere delen van het centrum is gebeurd – volop ruimte zijn om de aan- en omwonenden in de gelegenheid te stellen hun meningen in te brengen. Gelukkig is daarvoor ook voldoende raadssteun gevonden.

Overige ruimtelijke onderwerpen

Zoals gezegd was het de maand van de ruimtelijke onderwerpen. In de raad van 3 maart hebben wij ook ingestemd met de volgende ruimtelijke plannen: Mc Donalds, Julianahof/Frederik Hendriklaan en Ramaerhof Den Dolder. In alle drie de gevallen is een goed proces gevoerd met belanghebbenden en kan worden gesproken over toevoeging van kwaliteit aan Zeist.

Vooruitblik op maart

In de komende maand staan er een aantal verschillende onderwerpen op de agenda:

  • Voor Het Slot Zeist zullen de kaders worden besproken waarbinnen het toekomstige beheer en de exploitatie van Het Slot zal gaan plaatsvinden.
  • Met het College zal gesproken worden over de toekomst van de BIGA-groep; daarbij speelt zowel de toekomstige exploitatie van de organisatie (tegen de achtergrond van afnemende rijksmiddelen) als de toekomstige rol van de nu nog samenwerkende gemeenten in hun rol van aandeelhouder.
  • Er wordt een start gemaakt met de visieontwikkeling op het gebied van Cultuur en Sport. Voort beide onderwerpen zal de komende maanden een visie worden ontwikkeld voor het beleid voor de komende jaren
  • De voortgang van het project Treinstation Driebergen Zeist wordt besproken aan de hand van een vast te stellen regioconvenant
  • Met betrekking tot de positie van de GGD zal de raad geïnformeerd worden, een onderwerp waarin regionale samenwerking en lokaal maatwerk aan de orde komen

 

Tot de volgende maand!

D66 fractie Zeist